ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

ΤοAtlantisHotelκαλωσορίζειταξιδιώτεςμεκατοικίδιακαιπροσφέρειφιλοξενίατωνεπισκεπτώντου。 ΤAtlantisεφαρμόζειτηνκάτωθιπολιτικήκατοικιδίωνκαιέσεισχεδιαστείμεσκοπότηνκαλύτερηεξυπηρέτησήσας。 Ηυπογραφήτηςκατωτέρωπολιτικήςκατοικιδίωνείναιυποχρεωτικήγιατηνπαραμονήσαςστοκατάλυμακαισαςδεσμεύεικατάτηδιάρκειαπαραμονήςσαςσεαυτό。

A.ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

1.Τοκατάλυμα亚特兰蒂斯酒店επιτρέπειτηνπαραμονήσκύλωνμικρούμεγέθους(έως10κιλά),μεσαίουμεγέθους(έως25κιλά)καιμεγάλουμεγέθους(αυστηράέως35κιλά)καθώςκαιτηνπαραμονήμικρώνθηλαστικώνταοποίατηρούνταισεκλουβιάκαιδενεξέρχονταιαυτών。 Λοιποίτύποικατοικιδίωνόπωςενδεικτικάγάτες,πουλιά,ερπετάαπαγορεύονται。

2.Σεκάθεενοικιαζόμενοδωμάτιοεπιτρέπεταιαυστηράηπαραμονήμέχριενόςκατοικιδίουζώου。

3.Επισκέπτεςμεκατοικίδιαυποχρεούνταιναφέρουνμαζίτουςενημερωμένοβιβλιάριουγείαςτουκατοικιδίουπουσυνοδεύουναπόεξουσιοδοτημένοκτηνίατρο。亚特兰蒂斯酒店δικαιούταιναζητήσειεπίδειξηενημερωμένουβιβλιαρίουυγείαςκατοικιδίοςανάπάσαστιγμή。

4.Ηπαραμονήεπιθετικώνκατοικιδίωναπαγορεύεταιρητά。 Τοκατάλυμαδιατηρείκάθεδικαιώμααποβολήςπελατώνπουσυνοδεύουνκατοικίδιοτοοποίοεκδήλωσεεπιθετικήσυμπεριφοράέναντιπροσωπικούτουκαταλύματοςήάλλωνεπισκεπτών。

B.ΟΡΟΙΠΑΡΑΜΟΝΗΣΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝΕΝΤΤΣΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

1.Οιεπισκέπτεςείναιυπεύθυνοιγιατονκαθαρισμότωναπορριμμάτωντωνκατοικίδιωντουςστοεσωτερικότουκαταλύματοςκαθώςκαισεόλουςτουχώρουςτηςιδιοκτησίαςτου。

2.Τακατοικίδιαθαπρέπειναδεμεύονταιήναπεριορίζονταισεκάθεπερίστωσησεκοινόχρηστουςχώρουςτουξενοδοχείουήεπίτουακινήτου。 Απαγορεύεταιρητάηκυκλοφορίακατοικίδιωνχωρίςλουρίήασυνόδευτωνκατοικιδίων。

3.Τακατοικίδιαθαπρέπειναεπιτηρούνταισυνεχώςκαισεκάθεχώροτουκαταλύματος。

4.Εάνένακατοικίδιοέσειμείνειχωρίςεπιτήρησηκαιενοχλείάλλουςεπισκέπτες,θαλάβετεμιαπροειδοποίησηαπότοκατάλυμα。 Στηδεύτερηπαραβίαση,θαυποστείτεμιαχρέωση100ευρώ(€100)απότηδιεύθυνσητουκαταλύματος。酒店客房数量饮食信息酒店客房数量饮食信息酒店客房数量饮食信息13:30 - 17:00Kαα°21:00-10:00。酒店客房数量饮食信息酒店客房设有餐厅,客房设有免费无线网络连接客房,提供免费无线网络连接和免费无线网络连接。

5.Απαγορεύεταιρητάγιατουςεαιικίνιςτακατοικίδιατουςσταμπαλκόνιατουενοικιαζόμενουδωματίουκαιστοδωματιο。

6.Χρησιμοποιήστετηνειδικήπινακίδα«ΣΚΥΛΟΣΣΤΟΔΩΜΑΤΙΟ»στηνπόρτασαςγιαναενημερώσετετοπροσωπικόκαθαριότηταςτουξενοδοχείουότιστοδωμάτιοβρίσκεταιτοκατοικίδιοσας。

7.Απαγορεύεταιαυστηράη24ωρηπαραμονήτουκατοικιδίουστοενοικιαζόμονοδωμάτιο。

Γ。 ΕΠΙΠΛΕΟΝΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Το亚特兰蒂斯酒店δικαιούταιναζητήσειπροκαταβολήζημιώνμέχρικαιποσούπενήνταευρώ(€50)ανάδιαμονή,ηοποίαεπιστρέφεταιστονεπισκέπτηκατάτονέλεγχοτουδωματίουστο退房εφόσονδιαπιστωθείπωςκαμίαζημιάδενέχειπραγματοποιηθείκατάτηνπαραμονήτουεπισκέπτημε τοκατοικίδιο。

2.Εάνσυμβούνζημιέςλόγωτηςδιαμονήςενόςκατοικίδιουζώου,το亚特兰蒂斯酒店ενημερώνειτονεπισκέπτηγιατοποσόπουοφείλεταιστοκατάλυμαμεβάσητηνέκτασητωνζημιών。 Ωςζημιέςθεωρούνταιοιμηαναστρέψιμεςφθορέςσεέπιπλα,σεεξοπλισμότουκαταλύματος,σευδραυλικέςήηλεκτρολογικέςεγκαταστάσειςκαισεαντικείμεναπουυπερβαίνουνσεκόστοςταδιακόσιαευρώ(€200)。 Ωςανώτατοόριοκάλυψηςζημιώναπόκατοικίδιοτίθεταιτοποσότωνπεντακοσίωνευρώ(€500)。

3.Απότιςανωτέρωχρεώσειςεξαιρούνταιρητάσκύλοιοδηγοίτυφλώνπουφέρουνενημερωμέναβιβλιάριαυγείαςκαιέγγραφαπιστοποίησης。

Δ。 ΛΟΙΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ

1.Οιεπισκέπτεςείναιυπεύθυνοιγιαόλεςτιςσωματικέςβλάβεςή/καιυλικέςζημιέςπουσχετίζονταιμετοκατοικίδιοζώοτους。 Οεπισκέπτηςσυμφωνείνααποζημιώσεικαιαπαλάσσειρητάτο亚特兰蒂斯酒店διάτηςυπογραφήςτηςπαρούσαςαπόκάθεευθύνηή/καιζημίαπουεπήλθεωςαποτέλεσματουκατοικιδίουζώουτου。

2.Γιακάθεδιαφοράπουτυχόνανακύψειαπότηνεφαρμογήτηςπαρούσαςπολιτικήςκατοικιδίων,αρμόδιαείναιταδικαστήριατουΑγίουΝικολάου。 Οεπισκέπτηςδηλώνειότιανέγνωσετοπεριεχόμενοτωνόρωντηςπολιτικήςκατοικιδίωντουκαταλύματοςκαιότιτουςαποδέχεταιανεπιφύλακτα。